´

Multicem

Cement na všeobecné použitie

Multicem je portlandský zmesový cement pevnostnej triedy 32,5 R s garantovanou minimálnou pevnosťou v tlaku 32,5 MPa po 28 dňoch a minimálnou začiatočnou pevnosťou 10,0 MPa po 2 dňoch.

Použitie:

Prednosti:

Dokumenty na stiahnutie:

Certifikát o nemennosti parametrov

Vyhlásenie o parametroch

Karta bezpečnostných údajov

Technický list

Protokol radionuklidov

Normy:

Multicem zodpovedá EN 197-1: 2011. Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava. CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005. Technická podpora:

CRH partneri

Kde kúpite náš cement