´

Profimalt

Cement na murovanie a omietky

Profimalt je univerzálne cementové spojivo na výrobu mált a omietok pevnostnej triedy 12,5 MPa. Jeho vlastnosti umožňujú jednoduchú výrobu kvalitných omietok a mált na murovanie priamo na stavenisku, bez nárokov na iné komponenty s výnimkou vody a piesku.

Použitie

Prednosti:

Dokumenty na stiahnutie:

Certifikát o nemennosti parametrov

Vyhlásenie o parametroch

Karta bezpečnostných údajov

Technický list

Protokol rádionuklidov

Normy:

Profimalt zodpovedá EN 413-1: 2011. Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava. CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005.

CRH partneri

Kde kúpite náš cement